IBERS Distance Learning Logo

Pwy Ydyn Ni?

 Prifysgol Aberystwyth

Sefydlwyd Prifysgol Aberystwyth yn 1872 yn nhref arfordirol hanesyddol canolbarth Cymru, Aberystwyth.  Mae gan Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) swydd unigryw fel sefydliad ymchwil ac addysgu yn y brifysgol. Fel sefydliad ymchwil mae'n olrhain ei wreiddiau yn ôl i Fridfa Planhigion Cymru (WPBS) a sefydlwyd ym 1919. Mae IBERS yn arwain y byd mewn ymchwil porthiant a chnoi cil ac mae AberInnovation yn gartref i'r Ganolfan 'Future Foods'. Mae'r arbenigedd hwn, a'n cysylltiad agos â Chanolfan Dirnadaeth Ymddygiadol Aberystwyth, Ysgol Filfeddygol a'r Ysgol Fusnes, yn bwydo'n uniongyrchol i mewn i'n rhaglenni addysgu.  

Wedi'i sefydlu yn 2012, mae gan Dysgu O Bell IBERS  hanes rhagorol o hyfforddi gweithwyr proffesiynol bwyd-amaeth. Ein nod yw cefnogi'r sector i fod yn fwy cynaliadwy a gwydn trwy ei helpu i fabwysiadu dulliau economi gylchol. Mae ein modiwlau  wedi eu curadu'n ofalus  ac yn rhoi'r meddylfryd diweddaraf i chi o rhan arferion a thechnolegau cynaliadwyedd yn ogystal â'r offer cyfathrebu i'ch galluogi i drosglwyddo'r wybodaeth hon yn effeithiol. 

Mae fformat 'talu wrth fynd', 'dewis a chymysgu' rhaglen Dysgu o Bell IBERS yn golygu y gallwch gymryd modiwlau unigol neu adeiladu hyd at ystod o gymwysterau ôl-raddedig.  Felly, os oes gennych ddiddordeb mewn syniadau fel: cadwyni cyflenwi byrrach, lleihau gwastraff ac offer i nodi mannau problemus carbon, mewn sectorau sy'n amrywio o gig a llaeth i ffermio fertigol, efallai mai hon yw'r rhaglen i chi!

Mae'r holl gymwysterau sydd ar gael drwy rhaglenni Dysgu o Bell IBERS yn cael eu dilysu gan Brifysgol Aberystwyth.

Partneriaid

Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg, Prifysgol Abertawe

Mae'r Gyfadran Wyddoniaeth a Pheirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn ganolfan ragoriaeth sydd á chydnabyddiaeth Cenedlaethol a byd-eang.  Mae'r Gyfadran yn darparu amgylchedd dysgu arloesol,  ac yn cynhyrchu dysgwyr gydol oes sy'n barod ar gyfer yr economi fyd-eang, gan ddarparu ymchwil o'r radd flaenaf  ac yn gwasanaethu'r cymdeithasau lleol, cenedlaethol a byd-eang wrth gwrdd â heriau'r presennol a'r dyfodol.  Mae'r Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni (ESRI) yn PA wedi derbyn cyllid sylweddol i leihau allyriadau carbon diwydiannol (RICE, UE £ 9.2 miliwn) trwy gyfieithu a dad-beryglu ymchwil o'r radd flaenaf i ddiwydiant. Mae hyn yn effeithio'n uniongyrchol ar newid yn yr hinsawdd yn ogystal â chyflymu'r ras i sero net. Yn ogystal, mae'r gwaith hwn wedi arwain at ddatblygu economi gylchol go iawn sy'n ailgylchu CO2 diwydiannol, NOx, a POx, yn gynhyrchion ar gyfer y marchnadoedd bwyd-amaeth trwy dechnolegau algâu. Defnyddir yr arbenigedd hwn i ddatblygu modiwlau sy'n darparu atebion peirianyddol ymarferol i her yr  'economi gylchol'.

 

Menter a Busnes ar rhan Ysgol Fusnes Aberystwyth 

 

Mae Menter a Busnes yn cefnogi busnesau newydd a thyfiant ar gyfer unigolion, grwpiau a busnesau bach a chanolig ledled Cymru a thu hwnt, trwy raglenni cymorth busnes wedi'u teilwra. Mae'r rhaglenni hyn, wedi'u cynllunio i ddiwallu anghenion unigryw grwpiau targed penodol, wedi helpu ugeiniau o entrepreneuriaid i gael eu busnesau ar waith ac yn barod ar gyfer tyfiant. O fewn hyn mae Menter a Busnes yn rhedeg rhaglen arweinyddiaeth, wedi'i dilysu ar radd lefel meistr gan y brifysgol. Mae'r modiwlau'n darparu sgiliau gwerthfawr wrth ysgogi a rheoli newid ac felly fe'u cynigir fel opsiynau yn yr MSc Arloesi Bwyd-Amaeth.

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Llyfryn Ffurflen Cynnig Ymchwil