IBERS Distance Learning Logo

Rheoli Adnoddau Gwastraff

Buy a Microcedential

Dyddiad rhyddhau: Mis Ionawr


Achrediad Proffesiynol: IEMA (fel rhan o radd Meistr)


Sefydliad Arweiniol: IBERS, Prifysgol Aberystwyth


Cymryd agwedd economi gylchol a dysgu sut y gall gwastraff ddod yn adnodd gwerthfawr

Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar reoli adnoddau yn y secotr bwyd gan roi sylw i'r ymchwil perthnasol diweddaraf ym maes cynhyrchu, prosesu a manwerthu.  Bydd y myfyrwyr yn dysgu am y datblygiadau diweddaraf mewn technoleg rheoli gwastraff, gan ystyried strategaethau rheoli gwastraff ar draws holl sbectrwm y mathau o fusnesau a geir yn y DU ac yn rhyngwladol mewn rhwydweithiau cyflewni bwyd

Buy a Microcedential

Cymwysterau y gellir defnyddio’r modiwl yma tuag at

PGCert Nuffield Farming Scholarship Option
Gradd Meistr mewn Arloesi Bwyd Amaeth Option
MRes Agrifood Innovation Option
Doethuriaeth Broffesiynol mewn BioArloesedd Option

Rhestr o'r Unedau

Gyrwyr a Deddfwriaeth

Overview of factors influencing current waste management systems, and legislation and future policy direction with regard to transition towards circular economy.

Trosolwg o ffactorau sy'n dylanwadu ar systemau rheoli gwastraff presennol, a deddfwriaeth a chyfeiriad polisi'r dyfodol o ran pontio tuag at economi gylchol.

Cyflwyniad i'r economni gylchol

Introduction to the circular economy concept, looking at the philosophy behind the concept and how this can be applied to the food sector.

Cyflwyniad i'r cysyniad economi gylchol, gan edrych ar yr athroniaeth y tu ôl i'r cysyniad a sut y gellir cymhwyso hyn i'r sector bwyd.

Asesiad Cylch Bywyd (ACB)

The practice life cycle analysis and its use in assessing the benefit/detriment of novel waste management interventions.

Dadansoddiad cylch bywyd ymarfer a'i ddefnydd wrth asesu budd/anfantais ymyriadau rheoli gwastraff.

Hierarchaeth gwastraff

The existing hierarchy for waste management strategies, and how this can be applied.

Yr hierarchaeth bresennol ar gyfer strategaethau rheoli gwastraff, a sut y gellir eu cymhwyso.

Data a Gwastraff

The role of data in informing future waste management interventions and strategies.

Rôl data wrth lywio ymyriadau a strategaethau rheoli gwastraff yn y dyfodol.

Atal a lleihau gwastraff

The concept of reduce, reuse, recycle is central to waste resource management. Here we look at approaches to prevent or reduce waste production.

Mae'r cysyniad o leihau, ailddefnyddio, ailgylchu yn ganolog i reoli adnoddau gwastraff. Yma rydym yn edrych ar ddulliau i atal neu leihau cynhyrchu gwastraff.

Ailddefnyddio adnoddau

Strategies that can be applied in the food sector to effectively reuse resources

Strategaethau y gellir eu defnyddio yn y sector bwyd i ailddefnyddio adnoddau'n effeithiol

Ailgylchu/Valorisation 1

The first of two units on recycling and valorisation explores the concept of valorisation and considers the process for determining opportunities.

Y cynta' o ddau uned ar ailgylchu a 'valorisation' yn archwilio'r cysyniad 'valorisation' ac yn ystyried y broses ar gyfer pennu cyfleoedd

Ailgylchu/Valorisation 2

The second of two units on recycling and valorisation focuses on the challenges of managing waste packaging materials and animal by-products.

Yr ail o ddwy uned ar ailgylchu a 'valorisation' yn canolbwyntio ar yr heriau o reoli deunyddiau pecynnu gwastraff a sgil-gynhyrchion anifeiliaid.

Newid i economi gylchol

The transition to the circular economy requires systemic change. What actions are needed to establish a circular economy?

Mae'r newid i'r economi gylchol yn gofyn am newid systemig. Pa gamau sydd eu hangen i sefydlu economi gylchol?

Tiwtoriaid

Enw Tiwtoriaid
Dr Will Stiles

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Llyfryn Ffurflen Cynnig Ymchwil