IBERS Distance Learning Logo

Technolegau Mircoalgaidd

Apply to Be a Student

Dyddiad rhyddhau: Mis Medi


Achrediad Proffesiynol: IEMA (fel rhan o radd Meistr BioArloesedd)


Sefydliad Arweiniol: Coleg Peirianneg, Prifysgol Abertawe


Mae microalgâu yn hynod o amrywiol, ac felly hefyd eu defnydd.

Gallant chwarae rhan bwysig mewn llu o feysydd, rhai ohonynt heb eu darganfod eto:

 • Dymfraethu - Microalgâu yw'r brif ffynhonnell fwyd a ddefnyddir i faethu organebau dyfrol mewn caethiwed ac mae hefyd yn gwasanaethu i gynnal ansawdd dŵr yn y tanciau
 • Bwyd a Phorthiant Anifeiliaid - Mae microalgâu yn ffynhonnell bwysig o brotin yn ogystal â maetholion hanfodol  gyda chymwysiadau posibl mewn maeth dynol a da byw.
 • Trin Dŵr Gwastraff - Maent yn arbennig o bwysig wrth reoli metelau trwm mewn dyfroedd llygredig naturiol neu ddiwydiannol yn ogystal â nitrogen a ffosfforws. Defnyddir Microalgâu hefyd wrth drin elifion fferm, gan leihau ewtroffigedd dyfroedd.  Yn ogystal, oherwydd eu sensitifrwydd i amrywiadu, maent hefyd yn cael eu dosbarthu gel bio-ddangosydd.
 • Cynhyrchu Cnydau - Mae gwrtaith a bio-symbylyddion yn seiliedig ar ddarnau microalgâu wedi'u datblygu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan gynyddu ymwrthedd cnydau i straen a phlâu, yn ogystal ag ysgogi twf, cyfaint ac ansawdd cynhyrchu planhigion. 
 • Metabolion gwerth uchel - Mae Microalgâu yn caniatau biosynthesis a chynhyrchu ystod eang o sylweddau o ddiddordeb masnachol, megis fitaminau, pigmentau asiadau amino, polysacaridau, glyserol, ensymau, cyfansoddion ffenolig, ffosffolipiadau asiadau brasterog hanfodol, neu prostaglandinau.  Defnyddir rhai rhywogaethau mewn rhaglenni  colli pwysau, a thriniaethau clwyfau gan y gall fod ganddynt weithgareddau gwrthfacterol, gwrthffyngaidd, gwrth-diwmor ac wrth reoli imiwnedd. 
 • Biodanwyddau  -  Gellir defnyddio Microalgâu i gynhyrchu ystod eang o danwydd fel bioethanol, biodiesel a biomethan, oherwydd eu bod yn storio lipidau neu driglyseridau.
 • Amgylchedd - Mae Microalgâu yn cael eu defnyddio i  fioamsugno nwyon CO2 a hylosgi mewn gwahanol ddiwydiannau i leihau'r llygredd a gwella ansawdd yr aer.
 • Food & Feed - Microalgae represent an important source of protein as well as essential nutrients with potential applications in human and livestock nutrition
 • Wastewater Treatment - They are particularly important in the control of heavy metals in natural or industrially polluted waters as well as nitrogen and phosphorus. Microalgae are also used in the treatment of farm effluents, reducing the eutrophication of waters. In addition, due to their sensitivity to variations, they are also classified as a bio-indicator.
 • Crop Production - Fertilisers and bio-stimulants based on microalgae extracts have been developed in the last years, increasing the resistance of crops to stress and pests, as well as stimulating growth, volume, and quality of plant production. 
 • High value metabolites - Microalgae allow the biosynthesis and production of a wide range of substances of commercial interest, such as vitamins, pigments, amino acids, polysaccharides, glycerol, enzymes, phenolic compounds, phospholipids essential fatty acids, or prostaglandins. Some species are used in slimming diets and wound treatments as they may have antibacterial, antifungal, antitumour and immune-regulating activities. 
 • Aquaculture - Microalgae constitute the main source of food used in the nutrition of aquatic organisms in captivity and also serve to maintain water quality in the tank
 • Biofuels -  Microalgae can be used to produce a wide range of fuels such as bioethanol, biodiesel and biomethane, due to their storage of lipids or triglycerides.
 • Environment - Microalgae are being used in the bioabsorption of CO2 gases from combustion in different industries to reduce the pollution and improve the air quality.

Cynulleidfa Darged 

Acwafeithrin, diwydiant (trwm), yr amgylchedd ac amaethyddiaeth yw'r prif sectorau yng Nghymru lle gellid defnyddio technoleg microalgâu.        Er enghraifft:

 • Gall cwmnïau acwafeithrin dyfu microalgâu gan ddefnyddio dŵr gwastraff a gynhyrchir yn y fferm bysgod i gynhyrchu porthiant pysgod. Gellir targedu tyfu'r microalgâu hyn hefyd at gynhyrchu cynhyrchion gwerth ychwanegol uchel megis pigmentau.
 • Gall diwydiant (trwm) ddefnyddio nwyon (CO2) a allyrrir i'r atmosffer ar gyfer tyfu microalgâu, gan leihau halogiad nwyon yn yr atmosffer.
 • Gall ffermwyr ymgorffori tyfu microalgâu i fwydo eu hanifeiliaid gyda phrotein o gwerth uchel, hyd yn oed yn y dyfodol ar gyfer bioadfer gwastraff anifeiliaid. Yn ogystal, gallant ddefnyddio'r biomas hwn fel biowrtaith neu fio-symbylyddion ar gyfer eu cnydau.
 • Gall y diwydiant bragu neu ddistyllu ddefnyddio'r CO2 a gynhyrchir yn eu tanciau eplesu i dyfu microalgâu, gan greu gwerth yn eu cynhyrchiad.
 • Gall gweithfeydd trin dŵr gwastraff ymgorffori microalgâu yn y broses drydyddol i adennill nitrogen a ffosfforws (neu halogion sy'n dod i'r amlwg) ac osgoi ewtroffeiddio ar y dyfroedd.
 • Entrepreneuriaid - Bydd y cwrs hwn yn annog creu cwmnïau newydd i gynhyrchu microalgâu at wahanol ddefnyddiau, er enghraifft: colur, meddygaeth, purwyr aer, llifynnau ecolegol ar gyfer dillad, lleihau nwyon mewn anifeiliaid cnoi cil, cynhyrchu bio-asffalt, addurno adeiladau.

Mae galw personel ar gyfer tyfu microalgâu wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ond ychydig o hyfforddiant sydd ar gael ac mae hyn wedi arwain at gamgymeriadau yn cael eu wneud drosto a drosto ledled y byd.

Cwrs

Bydd y cwrs yn dangos ac yn esbonio sut mae microalgâu yn cael eu defnyddio yn ogystal â'u cynhyrchu gan ddefnyddio'r technolegau diweddaraf a ddatblygwyd yn y sector hwn. Bydd myfyrwyr yn gallu deall bioleg microalgâu o'r cysyniadau mwyaf sylfaenol i’r egwyddorion mwy cymhleth. Mae'r unedau cyntaf yn mynd i'r afael â'r cyflwyniad i ficroalgâu a sut maent yn rhyngweithio â'r amgylchedd i roi'r unedau nesaf yn eu cyd-destun. Yn y modd hwn, bydd gan fyfyrwyr sydd â gwybodaeth gyfyngedig o fioleg hefyd sail i adeiladu arni yn ystod y cwrs. Ar ôl y cyfnod cychwynnol, bydd myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth ddyfnach o'r byd amaethu, gan roi'r allweddi iddynt lwyddiant ond hefyd yn tynnu sylw at y camgymeriadau i'w hosgoi. Bydd myfyrwyr yn dysgu nodi anghenion a gofynion pob rhywogaeth o ficroalgâu, ac felly'n gallu cyrraedd eu hamcanion cynhyrchu. Bydd y modiwl hwn yn dangos yr offer, y peiriannau, a'r systemau ym mhob proses amaethu gan ganolbwyntio ar y dechnoleg olaf sydd ar gael, gan adael myfyrwyr â'r cyfle i ddewis pa un sy'n cyd-fynd orau â'r model cynhyrchu y maent am ei ddatblygu. Yn olaf, bydd ymarfer gweledol o sut mae byd go iawn microalgâu yn eu helpu i roi yn ei gyd-destun bopeth a ddysgwyd yn y theori. Bydd y modiwl yn trosglwyddo gwybodaeth berthnasol sy'n canolbwyntio ar y byd go iawn.

Apply to Be a Student

Cymwysterau y gellir defnyddio’r modiwl yma tuag at

Gradd Meistr mewn Arloesi Bwyd Amaeth Option
MRes Agrifood Innovation Option
Doethuriaeth Broffesiynol mewn BioArloesedd Option

Tiwtoriaid

Enw Tiwtoriaid
Jose Gayo Pelaez
Prof Darren Oatley-Radcliffe

Testimonials

Sarah Thomas

The lecture content and delivery was really interesting and enjoyable throughout. Really well delivered, good length and complexity. Also the practical workshop was a really nice event to have, seeing the work in practice.

Sarah Thomas - Food Centre Wales
Apply to Be a Student

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Llyfryn Ffurflen Cynnig Ymchwil