IBERS Distance Learning Logo
Systemau Glaswelltir

Systemau Glaswelltir

Apply to Be a Student

Dyddiad rhyddhau: Each September


Achrediad Proffesiynol: Mae'r modiwl yma yn gymwys ar gyfer pwyntiau Dairy Pro


Sefydliad Arweiniol: IBERS, Prifysgol Aberystwyth


Dysgu sut i gynyddu potensial glaswelltiroedd ar gyfer cynhyrchu bwyd a gwasanaethau ecosystem.

Mae potensial gan laswelltiroedd i gynnig gwasanaethau ecosystem lluosog. Yn ogystal â chynhyrchu bwyd, gallent leihau colledion bioamrywiaeth a, fel dalfa garbon, gelent helpu i liniaru’r newid yn yr hinsawdd a chynorthwyo trawsnewid at ddi-garbon. Mae’r modiwl hwn yn edrych ar amrywiaeth a dosbarthiad glaswelltir a chnydau porthiant. Mae rheoli maetholion a diogelu’r amgylchedd yn themâu drwyddi draw, fel y mae strategaethau ar gyfer pori a chadwraeth porthiant. Caiff rôl bridio a rheoli planhigion ei harchwilio. Caiff gofynion gwasanaethau a rheoli ecosystem eu gwerthuso ar gyfer amrywiaeth o systemau glaswelltir.

Bydd y pynciau’n cynnwys:

  • Amrediad, dosbarthiad ac allbynnau glaswelltiroedd — porfeydd y DU a sut mae natur ffermio porfa wedi datblygu a sut y gallai newid yn y dyfodol.
  • Nodweddion rhywogaethau porthiant - y cysylltiadau rhwng morffoleg a phatrymau twf blynyddol gydag ansawdd porthiant; sut y gellir defnyddio NIRS i brofi hyn.
  • Cyfansoddiad glaswelltir – sefydlu porfa; sut mae rheolaeth yn effeithio ar gyfansoddiad glaswelltir.
  • Rheoli plâu a chlefydau mewn amgylchedd newidiol - sut y gallai newid yn yr hinsawdd newid y llwyth plâu a chlefydau ar laswelltiroedd.
  • Ansawdd pridd a systemau mewnbwn isel – cysylltu iechyd y pridd gyda chynhyrchedd porfa; sut y gellir defnyddio’r broses restru a argymhellir ar gyfer systemau mewnbwn isel.
  • Pori – trosolwg o opsiynau pori; defnydd o dechnoleg ar gyfer rheoli porfa.
  • Bridio porthiant – golwg fanwl ar raglenni bridio porthiant IBERS a rhagolygon y dyfodol.
  • Cadwraeth porthiant a bioburo – cynhyrchu gwair a silwair o borfeydd; y posibilrwydd o ddefnyddio porthiant mewn bioburo.
  • Maeth anifeiliaid cnoi cil - cysylltu ansawdd porfa gyda maeth anifeiliaid; lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr; newid cyfansoddiad braster mewn gwartheg pori.
Apply to Be a Student

Cymwysterau y gellir defnyddio’r modiwl yma tuag at

PGCert Nuffield Farming Scholarship Option
Tystysgrif Ol-raddedig Gwyddor Da Byw Core
MSc Sustainable Agriculture Option
Gradd Meistr mewn Arloesi Bwyd Amaeth Option
Gradd Meistr Ymchwil mewn Amaethyddiaeth Option
MRes Agrifood Innovation Option
Doethuriaeth Broffesiynol mewn Amaethyddiaeth Option

Rhestr o'r Unedau

Yr Heriau

Pam fod cyflenwad bwyd a bio-seiliedig yn wahanol, Diffinio cynaliadwyedd a heriau i gyflenwad cynaliadwy

Cynaliadwyedd Amgylcheddol a Chymdeithasol

Edrychiad beirniadol ar agweddau allweddol ar gynaliadwyedd a sut maent yn cael eu hasesu

Cynaliadwyedd Maeth ac Iechyd

Bodloni gofynion maethol, diogelwch bwyd ac Un Iechyd mewn cyflenwad cynaliadwy

Economeg, Nodau Busnes a Chynaliadwyedd

Cysyniadau economaidd allweddol i ddeall cyflenwad cynaliadwy, Nodau busnesau a sut maent yn eu cyflawni

Llwybrau at Gynaliadwyedd

O masgynhyrchu i gynhyrchu main, A yw main = cynaliadwy? Ymagweddau amgen i'r cyflenwad cynaliadwy

Pŵer Gwybodaeth

Gwybodaeth a chynaliadwyedd mewn cyflenwad modern bioseiliedig a bwyd, Astudiaeth achos - y gadwyn cyflenwi cig coch

Gwerth Ychwanegol o Arfer Cynaliadwy

Marchnata cynaliadwyedd, Enw Tarddiad Gwarchodedig a labelu

Llywodraethu Cynaliadwyedd

Sicrhau rheolaeth effeithiol o gyflenwad bioseiliedig a bwyd

Astudiaethau Achos o Gyflewad Cynaliadwydwy

Enghreifftiau o gyflenwad bioseiliedig a bwyd yng Nghymru - bodloni heriau a gwella cynaliadwyedd

Tiwtoriaid

Enw Tiwtoriaid
Dr Sarah Watson-Jones

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Llyfryn Ffurflen Cynnig Ymchwil