IBERS Distance Learning Logo

Geneteg a Genomeg mewn Amaethyddiaeth

Apply to Be a Student

Dyddiad rhyddhau: Mis Medi


Achrediad Proffesiynol: Dairy Pro


Sefydliad Arweiniol: IBERS, Prifysgol Aberystwyth


Sicrhau gwybodaeth ymarferol am yr egwyddorion a’r technolegau sy’n sail ar gyfer rhaglenni bridio modern.

Mae’r modiwl hwn wedi’i gynllunio i roi gwybodaeth ymarferol am yr egwyddorion a’r technolegau sy’n sail ar gyfer rhaglenni bridio modern i bobl sydd ag ychydig yn unig o ddealltwriaeth o eneteg. Bydd yn canolbwyntio ar yr heriau sy’n wynebu cynhyrchu ar y tir yn yr 21ain ganrif, megis trawsnewid at ddi-garbon, lliniaru newid yn yr hinsawdd ac addasu ar ei gyfer, a chyflenwi diogelwch bwyd byd-eang. Ar ôl manylu’r amcanion a’r dulliau eang yn ymwneud â rhaglenni bridio i ddechrau, mae strwythur y modiwl yn caniatáu i chi ganolbwyntio ar gnwd neu lwybr bridio anifail penodol. Bydd yn rhoi dealltwriaeth i chi o’r methodolegau a ddefnyddir mewn geneteg foleciwlaidd a phoblogaeth, a chaiff rôl technolegau sy’n ymddangos wrth wynebu’r heriau mawr yn gynaliadwy ei thrafod.

Cynnwys y modiwl:

  • Dofi/cyfaddasu rhywogaethau amaethyddol – cyflwynir y broses o ddofi/cyfaddasu’r prif rywogaethau planhigion ac anifeiliaid
  • Cysyniadau sylfaenol geneteg – egwyddorion sylfaenol geneteg sy’n sail ar gyfer bridio traddodiadol a modern.
  • Methodolegau bridio modern – manylir ar y strategaethau cyffredin ar gyfer bridio rhywogaethau anifeiliaid a phlanhigion.
  • Gwerthuso ac adrodd ar nodweddion – mesur a chofnodi nodweddion ffisiolegol a biocemegol a drafodir gyda chyfeiriad at werthoedd bridio a amcangyfrifir a rhestru a argymhellir.
  • Dethol gyda chymorth marcwyr a dilyniannu’r genhedlaeth nesaf – caiff rôl technoleg dilyniannu a’i defnydd mewn dethol gyda chymorth marcwyr ei hystyried.
  • Technoleg enetig - addasu genetig; ceir esboniad o gynhyrchu anifeiliaid wedi’u clonio a thechnoleg atgenhedlu a chaiff eu defnydd cyfredol ei werthuso.
  • Geneteg amaethyddol a chymdeithas – rhaid i’r defnydd o unrhyw dechnoleg enetig fod yn dderbyniol yn gyntaf i’r boblogaeth ehangach. Bydd yr uned hon yn edrych ar farn y cyhoedd ar hyn o bryd ac yn ystyried sut y gallai hyn newid.
  • Rhagolygon y dyfodol - rhagolygon ar sut y gellid defnyddio technoleg enetig gyda’i defnydd cyfyngedig cyfredol a thrafodir ei defnydd posibl yn y dyfodol.

 

Mae'r modiwl hyn yn gymwys ar gyfer pwyntiau Dairy Pro

Apply to Be a Student

Cymwysterau y gellir defnyddio’r modiwl yma tuag at

PGCert Nuffield Farming Scholarship Option
MSc Sustainable Agriculture Option
Gradd Meistr mewn Arloesi Bwyd Amaeth Option
Gradd Meistr Ymchwil mewn Amaethyddiaeth Option
MRes Agrifood Innovation Option
Doethuriaeth Broffesiynol mewn Amaethyddiaeth Option

Tiwtoriaid

Enw Tiwtoriaid
Dr Dylan Philips

Testimonials

Sian Spear

“Great learning experience with knowledgeable lecturers.“

Sian Spear Farmer -
Seke Kazuru

For his MRes research project, Seke is using high tech methods to dissect the genetics and morphological characteristics of some of Malawi’s local maize landraces. His aim is to reduce the growth of aflatoxin-producing fungi in the crop. Aflatoxins are particularly harmful to children causing stunted growth, delayed development, liver damage, and liver cancer. Seke says: This research is important as it will inform maize breeders and researchers what to consider in breeding maize varieties to enhance the future health of the population.

Seke Kazuru Bioinformatics Scientist - Malawi
Apply to Be a Student

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Llyfryn Ffurflen Cynnig Ymchwil