IBERS Distance Learning Logo

Amaethyddiaeth mewn Amgylcehdd a Reolir

Apply to Be a Student

Dyddiad rhyddhau: Mis Mai


Achrediad Proffesiynol: IEMA (fel rhan o radd Meistr BioArloesedd)


Sefydliad Arweiniol: IBERS, Prifysgol Aberystwyth


Dysgwch am y datblygiadau diweddaraf yn y maes amaethyddiaeth mewn amgylchedd a reolir (CEA) a sut i ddatblygu systemau tyfu dan reolaeth

Mae CEA yn ddull o gynhyrchu bwyd gyda chymorth technoleg, sy’n galluogi tyfwyr/cynhyrchwyr bwyd a busnesau technoleg amaeth i sicrhau’r amodau tyfu gorau posib a’r defnydd gorau o adnoddau. Mae gan CEA y potensial i gryfhau busnesau a helpu i ddiogelu cyflenwadau bwyd yn wyneb ffactorau megis y newid hinsawdd ac argaeledd tir.  Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i’r datblygiadau diweddaraf yn y maes amaethyddol chwildroadaol hwn, gan amlygu manteision amrywiol fathau o amgylchedd a reolir a’u potensial i ddarparu gwell cynnyrch a diogelu cyflenwadau bwyd.

 

Diolch i'n cyfrannwyr -

Apply to Be a Student

Cymwysterau y gellir defnyddio’r modiwl yma tuag at

PGCert Nuffield Farming Scholarship Option
Gradd Meistr mewn Arloesi Bwyd Amaeth Option
MSc Sustainable Horticulture Option
MRes Agrifood Innovation Option
Doethuriaeth Broffesiynol mewn BioArloesedd Option

Rhestr o'r Unedau

Pam Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir (CEA)?
 • Yr heriau sy'n ein gwynebu o ran amaethyddiaeth a chynhyrchu bwyd.
 • Potensial CEA i gwrdd â rhai o'r heriau bwyd yn y dyfodol
 • Trosolwg o dechnolegau CEA
Heriau Amaethyddiaeth Mewn Amgylchedd a Reolir
 • Heriau a chyfleoedd sy'n ymwneud â thirwedd polisi/carbon net sero o ran gweithredu technoleg CEA.
 • Heriau economaidd cymhwyso technolegau CEA.
 • Cyfyngiadau posib gweithredu technoleg CEA, sy'n deillio o gyfyngiadau economaidd.
Trosolwg o systemau CEA presennol: taith rithiol
 • Elfennau technolegol system gynhyrchu CEA
 • Nodi technolegau allweddol i gynnal amodau amgylcheddol priodol ar gyfer twf planhigion
 • Cyfleoedd a heriau defnyddio technolegau blaengar, gan gynnwys awtomeiddio, yn CEA
Bioleg Planhigion a CEA
 • Egwyddorion allweddol bioleg planhigion
 • Adnabod nodweddion ffisioleg planhigion
 • Cymhwyso egwyddorion cyffredinol bioleg planhigion i amgylcheddau rheoledig
 • Cymhwyso dealltwriaeth o natur planhigion i gyfyngiadau penodol systemau CEA
Agronomeg: tyfu planhigion mewn systemau CEA
 • Ffactorau agronomig allweddol sy'n effeithio ar dyfu planhigion mewn systemau CEA
 • Effeithiau dewisiadau technolegol ar dwf planhigion, a dehongliad o ddetholiadau a wneir gan fentrau CEA
 • Atebion hyfyw i heriau cynhyrchu planhigion gan ddefnyddio systemau CEA.
Straen Planhigion
 • Ysgogwyr allweddol straen planhigion
 • Mecanweithiau y mae planhigion wedi'u datblygu i wrthsefyll straen
 • Ffyrdd y gellir addasu amgylchedd rheoledig i hyrwyddo rhai ymatebion straen
Ystyriaethau dylunio ar gyfer seilwaith CEA
 • Heriau dylunio system CEA
 • Cydrannau allweddol technoleg system CEA, gan gydnabod rôl gydgysylltiedig pob cydran
 • Dulliau o gyflawni arolwg integreiddiad systemau
 • Dyluniad system CEA swyddogaethol.
Rheolaeth system CEA
 • Monitro a rheoli mewn system CEA awtomataidd
 • Cipio data, dysgu peirianyddol a systemau ar y we i wella effeithlonrwydd
 • Defnyddio technegau delweddu i fonitro planhigion mewn systemau CEA
Y potensial ar gyfer cydleoli ac atebion economi gylchol
 • Pwysigrwydd egwyddorion economi gylchol i’r gadwyn gyflenwi bwyd-amaeth
 • Elfennau allweddol menter CEA sy'n galluogi defnyddio egwyddorion economi gylchol
 • Modelau busnes a/neu perthnasoedd synergaidd a all' wella cylchrededd adnoddau mewn menter CEA.

Tiwtoriaid

Enw Tiwtoriaid
Dr Will Stiles
Dr Peter Wootton-Beard

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Llyfryn Ffurflen Cynnig Ymchwil