IBERS Distance Learning Logo

Trawsnewid Digidol Gwyrdd

YN DOD YN FUAN

Hyfforddiant a chymorth am ddim i fusnesau ac unigolion ym Mhowys - dim on ar gael yn 2024.

  • Ydych chi'n byw neu'n gweithio ym Mhowys?
  • Ydych chi'n gweithio yn y sector amaeth, bwyd neu biotechnoleg, neu a hoffech chi?

Os ydych wedi ateb 'ydw' i'r ddau gwestiwn hyn, efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn hyfforddiant a chefnogaeth am ddim gan Brifysgol Aberystwyth.

Mae sgiliau digidol gwyrdd yn gynyddol bwysig yn y sector amaeth, bwyd a'r sector biotechnoleg, lle mae integreiddio technolegau digidol ac egwyddorion economi gylchol yn hanfodol er mwyn cyflawni nodau amgylcheddol ac economaidd hirdymor.  Maent yn cwmpasu ystod eang o gymwyseddau, gan gynnwys y gallu i ddefnyddio offer a thechnolegau digidol i fonitro, dadansoddi a dehongli data, rheoli systemau, ac i gyfathrebu a chydweithio'n effeithiol ar hyd ac ar draws cadwyni cyflenwi.  Mae'r systemau hyn yn gymleth ac yn ddrud.  Mae trawsnewid digidol yn llawer mwy 'na defnyddio offer TG yn unig ac mae angen strategaeth gynhwysfawr sy'n alinio technoleg â nodau'r busnes.  Mae Trawsnewid Digidol Gwyrdd yn integreiddio technolegau digidol ag egwyddorion economi gylchol, ac mae'n canolbwyntio ar greu gwerth trwy leihau gwastraff, effeithlonrwydd adnoddau a chydweithio.

         Cofrestru diddordeb          

Ariennir y cynllun hwn yn rhannol gan Llywodraeth y DU drwy'r UK Shared Prosperity Fund, gyda chefnogaeth gan Cyngor Sir Powys

                                             

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Llyfryn Ffurflen Cynnig Ymchwil